Računovodstvene i pravne usluge


Osnovni paket računovodstvenih i pravnih usluga uključuje:

→  Osnivanje preduzeća, što predstavlja niz radnji u interakciji sa državnim organima, kako bi novoosnovano preduzeće uspešno počelo sa radom.

→  Statusne promene u preduzeću, koje predstavljaju registrovanje promena u strukturi vlasništva, promena u iznosu osnivačkog kapitala i dr.

→  Zatvaranje preduzeća, koje obuhvata kompleks radnji vezanih sa prestankom rada preduzeća.

→  Prijavu / odjavu zaposlenih, koja podrazumeva uslugu prijavljivanje novih zaposlenih / odjavljivanje zaposlenih klijenata u za to predviđenom roku u skladu sa zakonima Republike Srbije.

a

→  Interakcija sa fondovima penzionog i socijalnog osiguranja, koja podrazumeva saradnju sa pomenutim fondovima i pomoć pri rešavanju eventualnih spornih situacija, koje se mogu pojaviti između naših klijenata i njih.

→  Sastavljanje raznih prijava i obrazaca, što podrazumeva pripremu prijava i obrazaca, unos podataka i dalje procesiranje tih prijava i obrazaca prema našim klijentima ili državnim organima.

Triše Kaclerovića 12, 11000 Beogra
Telefon: +381 11 397 00 39
+381 11 2465948

E-mail : info@simon.co.rs