Knjigovodstvene usluge


Osnovni paket knjigovodstvenih usluga uključuje:

→  Robno i finansijsko knjigovodstvo, koje predstavlja beleženje svakog artikla, njegove količine i cene, kao i registrovanje svih vrednosnih promena na imovini, obavezama, kapitalu, prihodima i rashodima preduzeća.

→ Vođenje registra osnovnih sredstava, koje predstavlja registraciju materijalne i nematerijalne poslovne imovine preduzeća, koja se troši duže od jedne godine.

→ Evidentiranje finansijskih transakcija, koje podrazumeva beleženje svih ekonomskih promena po redosledu događanja i po pripadnosti računovodstvenim kategorijama.

→ Knjiženje u skladu sa MRS/MSFI, koje predstavlja obavljanje svih knjigovodstvenih radnji i aktivnosti delimično ili u potpunosti u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, u skladu sa potrebama klijenata.

→ Obradu dokumentacije za izveštajni paket, koja predstavlja pripremu i procesiranje dokumentacije za izradu relevantnih izveštajnih paketa u skladu sa potrebama klijenata

a

→ Izradu i kontrola mesečnih, kvartalnih i godišnjih bilansa, koja predstavlja izradu bilansa stanja i bilansa uspeha u rokovima, propisanim relevantnim zakonima Republike Srbije, kao i preseka na kvartalnom i mesečnom nivou, u skladu sa potrebama klijenta.

→ Obračun zarada i doprinosa na zarade i ostalih primanja, koji uključuje obračun ličnih dohodaka zaposlenih naših klijenata, kao i pripadajućih poreza i doprinosa na zarade, obračun zarada po bilo kom osnovu i sastavljanje mesečnih i godišnjih obračunskih listića zaposlenih naših klijenata u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije. U skladu sa zahtevima klijenata ovu uslugu smo spremni da pružamo posebno i nezavisno od drugih usluga.

→ Sastavljanje poreskih obračuna i izveštaja u skladu sa važećim zakonima, što podrazumeva izradu, kontrolu i procesiranje svih relevantnih dokumenata za potrebe predaje istih poreskim organima Republike Srbije.

Triše Kaclerovića 12, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 397 00 39
+381 11 2465948

E-mail : office@simon.co.rs