Pet osnovnih poslovnih analiza

Pet osnovnih poslovnih analiza

Pet osnovnih poslovnih analiza 150 150 Simon DOO

U poslednje vreme sve je više firmi koje pažnju posvećuju poslovnom i strateškom planiranju. Ova pojava je sve primetnija i kod predstavnika malog i srednjeg biznisa. Jedan od osnovnih preduslova dobrog i pouzdanog strateškog planiranja jesu detaljne poslovne analize. Njihov zadatak je da daju opštu sliku o samoj firmi, načinu poslovanja i njenom poslovnom okruženju. Nakon toga slede konkretni predlozi rešenja. Niže će biti predstavljeni pet osnovnih tipova poslovnih analiza, koje pruža SIMON d.o.o., Beograd.

  1. SWOT analiza. Ovaj vid analize predstavlja najbolje rešenje, ukoliko se ukaže potreba za objektivnom slikom dobrih strana i slabosti firme, kao i prilika i pretnji, koje firmu očekuju na tržištu. Da bi se stvorila objektivna slika, posebno o slabostima firme, preporučuje se da analizu obavljaju eksperti trećeg lica. Ovakve analize se mogu obavljati na raznim nivoima. Stručni tim SIMON d.o.o. Beograd će sa zadovoljstvom pružiti usluge SWOT analize na nivou projekta, firme i cele oblasti delatnosti, kojom se firma bavi. Zahvaljujući ovom vidu analize, menadžment firme će donositi bolje odluke, zasnovane na objektivnim informacijama i formulisaće jasniju strategiju razvoja i delovanja firme.
  2. PESTEL analiza. Ovakve analize se preporučuju pre izbacivanja novog proizvoda ili ulaska na novo tržište. Ona tretira različite aspekte uticaja okoline na poslovanje firme. Naziv PESTEL predstavlja prva slova engleskih reči Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal i odnosi se na političke, ekonomske, društvene, tehnološke, ekološke i pravne faktore, koji utiču na poslovanje firme. Pouzdana PESTEL analiza daje jasnu sliku poslovnog okruženja firme.
  3. BENČMARKING analiza. Ovaj tip analize predstavlja kompleksno istraživanje kako unutrašnjih faktora firme, tako i faktora tržišta. Benčmarking analize se zasnivaju na poređenjima poslovanja i poslovnih performansi firme sa najboljom praksom u oblasti poslovanja firme. Poređenja se vrše ne samo u odnosu na konkurente, već i između organizacionih delova unutar firme. Ova analiza je veoma kompleksna i ako se izvodi s vremena na vreme, pruža klijentu informacije za konstantno unapređenje i poboljšanje poslovanja.
  4. PORTFOLIO analiza. Portfolio predstavlja veoma pogodan instrument pozicioniranja proizvoda ili usluga i njihovog ređanja po prioritetu. Pozicioniranje ovakvom analizom se može obavljati kako unutar firme, tako i na različitim tržištima. Ovakve analize su od velike pomoći za menadžment, posebno u upravljanju izvorima prihoda i usklađivanju realnih investicija sa željama i planovima.
  5. CATWOE analiza. Ovaj vid analize predstavlja kompleksnu stratešku analizu, koja pokazuje kako određeni proizvod, strategija ili cilj utiču na poslovne procese firme, njen imidž, kao i na različite zainteresovane strane. Skraćenica CATWOE predstavlja prva slova engleskih reči: Clients, Actors, Transformation, Worldview, Owner, Environmental Constraints. Ove reči i predstavljaju faktore, koji podležu ovakvom vidu analize.

Sve ove i mnoge druge usluge poslovnih analiza, koje je naš stručni tim u stanju da pruži, prilagođavaju se potrebama naših klijenata i mogu se kombinovati, sa ciljem maksimalne podrške njihovom uspešnom poslovanju.